مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

بر اساس مدل پیشنهادی محققان :

-عوامل مربوط به سرمایه انسانی

سیستم های بهبود وضعیت کارکنان

-عملکرد کارکنان ،رضایت کارکنان

-سطح شایستگی کارکنان

این تقسیم بندی بیانگر این مطلب می باشد که در میان عوامل انسانی تاثیر گذاری می باشند وباید تقویت گردند. برای تقویت هر یک از اجزای سرمایه انسانی پیشنهادهای زیر ارائه می گردد :

الف ) سطح شایستگی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی مشاغل راهیبردی سازمان : مقصود شناسایی مشاغلی می باشد که تحقق اهداف سازمان در گرو انجام موثر آن ها می باشد.

اندازه گیری مستمر سطح شایستگی کارکنان و بهره گیری از بر نامه های بهبود کارکنان ، ایجاد ارتباط معنی دار بین سطوح دستمزد وپاداش کارکنان وسطح شایستگی وعملکرد فرد در سازمان( حاجی کریمی ، بطحایی  1388 ،38-45)

 

ب) رضایت کارکنان :

طراحی وایجاد سیستم اندازه گیری وپایش رضایت شغلی در سازمان ، اندازه گیری مستمر رضایت شغلی کارکنان در بازه های زمانی مختلف وتجزیه وتحلیل این اطلاعات ، اتخاذ تصمیماتی بر اساس نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل این اطلاعات برای رفع موانع دستیابی به رضایت شغلی .(همان منبع )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد