مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

. مدل الماس دانینگ پورتر (1991)

در حالیکه مدت کوتاهی از انتشار کتاب مزیت رقابتی ملل نگذشته بود، همچنان اظهار نظرهای متفاوتی در ارتباط با آن می گردید. منتقدان و صاحبنظران این حوزه به نقد و مطالعه تحقیقات پورتر پرداختند. در این راستا دانینگ در سال 1991 پیشنهاد نمود عامل شرکتهای چند ملیتی را به مدل اضافه کنند. شرکتهای چند ملیتی همچون کشورهای بدون مرز جغرافیایی توان برقراری ارتباط و نفوذ در محیط های ملی هر کشوری را دارند. دانینگ معتقد می باشد الماس تحلیل کامل و مناسبی از فعالیتهای فراملیتی و عملکرد شرکتهای چندملیتی (MNCS)[1] ارائه نمی کند. زیرا پورتر در جریان ارزیابی تنها گستردگی  داخل هر کشور را مورد توجه قرار داده بود. در حالیکه بسیاری از کشورها دارای شرکتهای بین المللی ، فعالیتهای چند ملیتی و فراملیتی هستند که با روش اولیه پورتر امکان محاسبه و ارزیابی آنها وجود نداشت(Dunnibg,J.H,1992). راگمن و ریک همچون یونیلور و فیلیپ نمونه هایی از موسسات چندملیتی را که داری ساختار سازمانی غیر متمرکز هستند مورد مطالعه قرار دادند و اظهار می کنند که MNE ها از طریق الماس خارجی در بسیاری از کشورها می توانند به مزیت دست یابند و لذا تنها به الماس درونی توجه نمی گردد. تعداد زیادی از محققان پیشنهاد می کنند که تاثیر MNEها در مدل پورتر بایستی قویتر اظهار گردد(Narula, 1995). دانینگ پیشنهاد می کند که پورتر بایستی تأثیر  MNEها را بعنوان یک نیروی یکپارچه در اقتصاد جهانی مد نظر قرار دهد. بر اساس نظر دانینگ 75% تجارت جهانی توسط MNEها انجام می گردد و در ادامه پیشنهاد می کند که MNE ها بعنوان عامل هفتم در مدل الماس مطرح شوند(Dunnibg,1992).در شکل 6-2 مدل الماس و ضمیمه الحاقی دانینگ (خطوط جفت) برای شرکتهای چند ملیتی نظاره می گردد.

[1] Multinational corporations

وی تاثیر دو عامل برونی دیگر را نیز مهم می داند ، اما برای آنها حالتی کمکی و غیر مستقیم قائل می باشد که نحوهء عملکرد این دو عامل را بر روی چهار عامل یاد شده تاثیر گذاشته و از طریق آنها باعث دگرگونی در مزیت رقابتی ملل میشود. در نهایت شکل کلی مدل الماس پورتر به صورت زیر ترسیم می گردد و شامل موارد زیر می باشد :

  • اقدامات دولت
  • شانس و رویدادهای اتفاقی
  • شرایط عوامل
  • شرایط تقاضای داخلی
  • صنایع مرتبط و پشتیبان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی ، ساختار و رقابت

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد