مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

دیدگاه هلال

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هوش سازمانی شبیه به آی کیو[1] می باشد، اما در یک سطح سازمانی شکل گرفته می باشد، که آن را (کیو آی کیو[2]) می نامیم و مانند آی کیو قابل اندازه گیری می باشد. بر طبق این دیدگاه هوش سازمانی شامل زیر سیستم‌هایی می باشد که عبارتند از: ساختار سازمانی، فرهنگ، روابط سهامداران، دارایی‌های دانش و فرآیندهای استراتژیک.

هلال می گوید « هوش سازمانی، ظرفیت یک سازمان در جهت خلق دانش و به کار گیری راهبردی آن به مقصود هماهنگی و تطابق با محیط اطرافش می باشد »  و این درست همان تعریفی می باشد که در خصوص بهره هوشی در بشر‌ها به کار گرفته می گردد. بدین ترتیب می توان گفت که سازمان‌ها دارای درجات گوناگونی از هوش می باشند و بهره هوشی سازمان‌ها نیز همانند توان فیزیکی شان افزایش می‌دهند. باهوش ترین سازمان‌ها بر اساس اصل « هیچ وقت خوب به اندازه کافی خوب نیست » اقدام می کنند (کهن سال، 1389، 109).

 

 

 

2-1-7-4 دیدگاه مینچ (1996)

مینچ هوش سازمانی را به مثابه داشتن چهار ویژگی زیر می‌داند:

  1. رفتارهای هدف محور
  2. پایگاه اطلاعات سازمانی و دسترسی آسان به آن
  3. گزینش اقدام صحیح و اداره آن
  4. نظارت بر نتایج (مینچ، 1996؛48)

 

2-1-7-5 دیدگاه کرن

همان گونه که در شکل (2-1) نشان داده شده می باشد، از نظر « کرن » عناصر هوش سازمانی عبارتند از:

  1. درک / کنترل: چگونه سازمان اطلاعات را از محیط جمع آوری می کند.
  2. شناخت / مفهوم سازی: چگونه سازمان، خود و محیط خود را درک و تفسیر می کند.
  3. استدلال / اقدام: چگونه فرآیندهای جمعی تفکر، تصمیمات، خط مشی و اقدام به نحوی اثربخشی اقدام می کنند.
  4. دانش / حافظه: چگونه سازمان تجربه را به گونه‌های مفید و قابل حصول حفظ می کند.
  5. یادگیری: چگونه سازمان ؛ دانش، قابلیت‌ها و فرآیندهای خود را توسعه و بهبود می‌بخشد.

ارتباطات: چگونه افراد و گروه‌ها اطلاعات و دانش را مبادله و ایده‌ها و معانی را تسهیم می‌کنند (مختاری پور، 1387، 17).

[1] IQ

[2] QIQ

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد