مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

. پیشینه کاربردی مدلهای الماس

ادبیات کاربردی در این پژوهش را می توان از منظر رقابت پذیری صادرات برنج و مدلهای الماس مطالعه نمود. در ایران در مورد رقابت پذیری تحقیقات  متنوعی در مدل های الماس می توان پیدا نمود. ضمن اینکه با وجود پیوند خوردن نظریات و کاربردهای مدل الماس به یکدیگر با در نظر داشتن طریقه تاریخی می توان نتایج و کاربردهایی از رقابت پذیری و مدل های الماس بیان نمود. بی شک کاربردی ترین مطالعه به مایکل پورتر بر می گردد که در کتاب مزیت های رقابتی ملل ده کشور منتخب را مورد مطالعه قرار می دهد. او تمامی صنایع این کشورها را از سوابق تاریخی گرفته تا جایگاه جغرافیایی و فواصل نسبت به هم ، وضعیت نیروی انسانی ، سرمایه گذاری ها ، منابع تولید ، شرایط تقاضا و … را مورد مطالعه قرار می دهد. بیشتر تحقیقات او مبتنی بر آمار و ارقام موجود کشورها بوده و برای تحلیل خوشه ها راهنمایی ارائه می دهد(پورتر، 1990).یتون و همکارانش در ادامه تحقیقات راگمن و دی کروز الماس ملی استرالیا را ارزیابی کردند. آنها اظهار می کنند علیرغم مطالعات گسترده پورتر در مورد رقابت پذیری ملل ، نگاه به مقوله رقابت پذیری ملل متفاوت می باشد. روابط استرالیا پیش روی نیوزلند که کشورهای همسایه هستند به تنهایی براساس الماس قابل تشریح نیست. آنها با رویکردی انتقادی عوامل جدیدی را جهت تبیین رقابت پذیری استرالیا ارائه کردند. در واقع الماس را مورد اصلاح و بازنگری قرار دادند  زیرا به تنهایی کارآمد نمی نمود.آنها موفقیت ها و رشد رقابتی کشورها را بر شرکا و همسایگان موثر و دوجانبه می دانند. آنها پیشرفت های منطقه ای را نیز بر افزایش رقابت پذیری مهم می دانند. ضمن این که به دلیل روابط دو کشور مزبور با کانادا  از تأثیر آن در رقابت پذیری منطقه اقیانوسیه  نام می برند(Yetton et al ,1992). بلاک و وایز مزیت های ملی اتریش را بر اساس مدل الماس مورد مطالعه قرار داده اند.(Bellak &Weiss ,1993). مایکل پندر در سال 1995 از فنون تجزیه و تحلیل خوشه های صنعتی به تبعیت از رویکرد پورتر رقابت پذیری منابع اتریش را مورد مطالعه قرار داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.  شناسایی  عوامل مختلف موثر بر صادرات برنج گیلان.

  1. کمک به سیاستگذاری های مناسب در زمینه توسعه صادرات برنج استان گیلان.
  2. کمک به افزایش سطح صادرات محصولات کشاورزی بویژه برنج استان گیلان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری ، تامین درآمد ارزی و رشد و توسعه کشور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر با فرمت ورد