مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

دیدگاه و مأموریت EFQM

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • دیدگاه

دیدگاهEFQM از آغاز کمک رسانی برای پدید آوردن سازمان های اروپایی قدرتمند که به اصول TQM در مسیر تجارتشان اقدام می کنند بوده می باشد. در سال2000 عبارت”درخشش سازمان های اروپایی در جهان” به عنوان دیدگاه مطرح گردید.

 • مأموریت
 • برانگیختن سازمان ها و یاری رساندن به آنها در تمام اروپا برای مشارکت در فعالیت های بهبود جهت هدایت سریع آنها به سمت تعالی از جنبه های مختلف رضایت مشتری، رضایت کارکنان، نتایج آن در جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.
 • پشتیبانی مدیران سازمان های اروپایی در شتابدهی به فرآیندهای به کارگیری TQM به عنوان یک عامل قطعی و کلیدی برای دستیابی به برتری رقابتی جهانی.
 • در سال2000 مأموریتEFQM با عبارت” نیروی محرکه برای تعالی پایدار در سازمان های اروپایی” مطرح گردید( شرطان،1388).

2-4-6-7- اعضا و نمایندگان EFQM

 • بیش از 800 سازمان در 38 کشور در سطح دنیا عضو EFQM هستند.
 • اعضای EFQM در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ هستند.
 • سازمان های عضو EFQM سازمان هایی هستند که دارای عناوین تجاری شناخته شده و با نفوذ در سطح بین المللی هستند و به موفقیت های قابل توجهی در سطح بین المللی دست یافته اند.
 • تعداد سازمان های بخش عمومی که از شبکه کاری EFQM به عنوان یک مسیر سریع برای بهبود خدمات عمومی بهتر بهره گیری می کنند در حال رشد می باشند.

شبکه کاریEFQM شامل مؤسسه های دانشگاهی، مؤسسه های تحقیقاتی، مشاوران مدیریت و انجمن های ملی بهبود تجارت و کیفیت می باشند(شرطان،1388).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد