عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

5طبقه بندی روس وروس

روس و روس ، دراگونتی وادوینسون در سال 1997 شاخص سرمایه فکری را برای اندازه گیری سرمایه های فکری معرفی کردند . آنها تشریح کردند که دیدگاههایشان در ارتباط با سرمایه فکری ، دانش محور بوده وشباهتهایی با مباحث دانشی دارد. روس وهمکاران سرمایه انسانی را به شایستگی ، توجه وزیرکی فکری تقسیم کردند. (همان منبع )

شایستگی : شامل دانش فردی کارکنان ومهارتها ، استعدادها ودانش فنی انهاست .

توجه : نشان دهنده ارزشی می باشد که نتیجه نوع رفتار کارکنان در محل کار بوده وتحت تاثیر انگیزش ، رفتارها ورهبری می باشد.

چالاکی فکری : شامل نوآوری کارکنان ، توانایی انطباق با شرایط وقابلیت بهره گیری از دانش از یک مفهوم وزمینه به مفهوم وزمینه دیگر می باشد. از سوی دیگر سرمایه ساختاری شامل اجزاء زیر می باشد:

روابط : به معنی ارتباط با مشتریان ، عرضه کنندگان ، شرکاء استراتژیک ودیگر ذینفعان شرکت می باشد.

سازمان : یک سازمان نه تنها دارای سیستم ها وساختارهای مشهود می باشد بلکه همچنین شامل زیر ساختارهای نا مشهود ، دارایی های معنوی ، فرایندها وفرهنگ نیز می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجدید وتوسعه : به عنوان جنبه نا مشهود هر چیزی که باعث خلق ارزش در آینده گردیده  اما اثر آن در حال حاضر مشخص نیست. در این طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری با جزئیات بیشتری معرفی شده می باشد

سرمایه انسانی : شامل دانش فنی ، مهارتها ، وویژگیهای رهبری مدیران ارشد ، نو آوریها ، انگیزش ، (بعد مالی وغیر مالی ) وقابلیت سازگاری می باشد.

سرمایه ساختاری : فرهنگ شرکت ، ساختار ، فرایندها ورویه های کاری

سرمایه های ارتباط ای : مشتریان (اندازه رضایت آنها از خدمات )ارتباط با تامین کنندگان (آگاهی داشتن از این ارتباطات ) (همان منبع )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد