عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت

انصاف

تعریف عملیاتی: مقصود از انصاف در این پژوهش، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 8 تا 11 پرسشنامه منبع  می‌باشد. که در آن برای اندازه‌گیری و سنجش متغیر یاد شده از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت و مقیاس فاصله ای بهره گیری می گردد.

1-8-5-قانون‌گرایی

تعریف مفهومی: مقصود وجود نظم اجتماعی و تکریم به قوانین و مقررات می باشد.

تعریف عملیاتی: مقصود از انصاف در این پژوهش، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 15 تا 17 پرسشنامه منبع  می‌باشد. که در آن برای اندازه‌گیری و سنجش متغیر یاد شده از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت و مقیاس فاصله ای بهره گیری می گردد.

 

1-8-6-نظم و ترتیب

تعریف عملیاتی: مقصود از نظم و ترتیب در این پژوهش، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات12 تا 14  پرسشنامه منبع  می‌باشد. که در آن برای اندازه‌گیری و سنجش متغیر یاد شده از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت و مقیاس فاصله ای بهره گیری می گردد

1-9-  قلمرو پژوهش

پژوهش های موجود از دید قلمرو سنجش به سه موضوع تاکید دارند. حوزه مطالعاتی، قلمرو مکانی و بازه زمانی پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، در حوزه رفتار مصرف کنندگان  می باشد.

1-9-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه مشتریان  خدمات بیمه طلایی در سطح شهر رشت میباشد.

1-9-3- قلمروزمانی

قلمرو زمانی این پژوهش نیمه دوم سال 1393 می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. مطالعه عوامل رضایتمندی مشتریان بیم طلایی در بیمارستانهای خصوصی سطح رشت
  2. مطالعه عوامل رضایتمندی مشتریان بیمه طلایی و بهره گیری از نتایج پژوهش برای بهبود عملکرد سازمان بیمه اعم از درمانی و طلایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت با فرمت ورد