مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

روش وابزارجمع آوری اطلاعات

الف) مطالعات کتابخانه ای :

دربسیاری از پژوهشها به پژوهش کتابخانه ای برای رسیدن به مبانی نظری نیاز هست.(خاکی،91 ،48)

در این نوع پژوهش از منابع کتابخانه ای ،مقالات ، واز شبکه جهانی اطلاعات بهره گیری شده می باشد.

ب) مطالعات میدانی :

 مطالعات میدانی ،مطالعه های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان کشف روابط وچگونگی تعامل بین  متغیر های ساختار واقعی در شرایط مورد مطالعه می باشد هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به گونه نظام یافته دنبال کند ،فرضیه ها را بیازماید ،غیر آزمایشی باشد ودر شرایط واقعی مانند مدارس،کار خانه ها و سازمانها اجراء گردد مطالعات میدانی تلقی می گردد .(کرینجر ،1376 ،55)

ج) پرسشنامه :

در تحقیقات توصیفی وتحقیقاتی که از دامنه ی جغرافیایی زیادی برخور دار باشند یا تعداد افراد جامعه ونمونه آماری آن زیاد باشند ، معمولا از روش پرسشنامه ای بهره گیری می گردد . ( رضوانی ،1389 ،54)

به مقصود جمع آوری داده ها واطلاعات برای تجزیه وتحلیل ازدو نوع پرسشنامه عملکرد وپرسشنامه سرمایه فکری بهره گیری گردید.

1-9 متغیر های پژوهش

متغیر : (variable) کمیتی می باشد که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره دیگر ،مقدار های مختلفی را به خود بگیرد. پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد وپژوهشگر آنها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ،دستکاری یا نظاره می کند. (کرینجر ، 1392 ،63)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

در این پژوهش دو نوع هدف اصلی وفرعی اظهار میگردد.

هدف اصلی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

اهداف فرعی پژوهش :

تعیین اندازه تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

تعیین اندازه تاثیر سرمایه ارتباط ای بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه اندازه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  با فرمت ورد