مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

قلمرو پژوهش

کلیه مدارس کاردانش دخترانه و پسرانه، اعم از دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی 90-89 شهر اهواز ملاک و حیطه پژوهش را شامل می گردد.

 

3-6- ابزار پژوهش

با بهره گیری از اطلاعات آماری اخذ شده ازسازمان آموزش و پرورش استان خوزستان و نواحی چهارگانه اهواز (ناحیه 1- 2- 3 و 4) نرخهای اتلاف و میانگین طول دوره تحصیل ، نرخ قبولی ، نسبت هنرجو به هنرآموز، نسبت هنرجو به کارگاه و همچنین ضریب کارایی  با در نظر داشتن فرمولها و روابط استاندارد زیر محاسبه شده می باشد:

3-6-1- میانگین طول دوره تحصیل(عزیززاده و ماشینی، 1374)

T=     

G = تعدادفارغ التحصیلان

T = مجموع سنوات تحصیل تااخذدیپلم (3 – 5/3 – 4- 5/4 سال)

U = تعدادکل فارغ التحصیلان

 

3-6-2- نرخ قبولی

100×   = درصدقبولی

3-6-3- نسبت هنرجو به هنرآموز

با در نظر داشتن اینکه در شاخه کاردانش به ازای هر22 نفر هنرجو بایستی یک هنرآموز وجود داشته باشد. این شاخص، تعداد معلمان(هنرآموزان) مورد نیاز این سیستم آموزشی را تعیین می کند .

 

3-6-4 – نسبت هنرجو به کارگاه

به ازای هر هنرجو بایستی 6/2 مترمربع فضای کارگاهی وجود داشته باشد.

 

3-6-5- نسبت اتلاف( عزیززاده،1389).

=  = W.R

 

S = تعداد دانش آموزان فارغ التحصیل در سنوات سپری کرده

G = تعداد کل فارغ التحصیلان

 

3-6-6- ضریب کارایی 

ضریب کارایى به صورت معکوس نسبت اتلاف، تعریف مى‏گردد ( عزیززاده،1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد