عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

روش پژوهش

پژوهش حاضر از آنجایی که هدفش مطالعه ارتباط هوش سازمانی  با  عملکرد کارکنان در بانک ملی ایران / اداره امور شعب  جنوب تهران می باشد نوع روش پژوهش پژوهش حاضر پیمایشی و از شاخه میدانی بوده  و خاطر نشان می گردد که در این نوع از روش پژوهش, با بهره گیری از تکنیک‌های جمع‌آوری اطلاعات از نمونه آماری اطلاعات لازم جمع‌آوری می گردد. پژوهشگر با حضور در محل پژوهش به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت به آزمون فرضیه‌هایی که از پیش بر اساس شواهد نو اطلاعات خود را ارائه نموده، دست می‌یابد.

 

1-7 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بانک ملی ایران / اداره امور شعب جنوب تهران به تعداد1128 نفر می باشند که با فرمول کوکران 286 نفر آن عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. با در نظر داشتن برابر بودن شانس انتخاب شدنشان از نمونه گیری تصادفی بهره گیری شده می باشد.

 

1-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی و در بخش پیمایشی نیز از روش پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات بهره گیری خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-9 قلمرو پژوهش

الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این پژوهش مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی می باشد.

ب: قلمرو مکانی: بانک ملی ایران  اداره امور شعب جنوب تهران می باشد.

پ: قلمرو زمانی: این پژوهش از اردیبهشت ماه سال 93 آغاز و در دی ماه سال 93 خاتمه یافته می باشد. ضمنا دوره توزیع پرسش نامه آبان ماه همین سال می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد