مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

– مقدمه

در فرآیند برنامه ریزی آموزشی، تشخیص نقاط قوت و ضعف نظام با بهره گیری از روشهای تحلیلی در مورد هر یک از اجزاء متشکله آن مهم بوده و از اولویت خاصی برخورداراست. در انجام این مهم، تحقیقات آموزشی دارای جایگاه ویژه ای می باشد و برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص کاستیها می تواند مورد بهره گیری قرارگیرد. اگرنظام آموزشی (مانند هنرستان) به مثابه یک سیستم در نظرگرفته گردد، دانش آموزان مانند دروندادهای این سیستم می باشند که پس از طی پایه های تحصیلی و گذراندن فرآیند تحصیلی، فارغ التحصیل شده و به اصطلاح برونداد سیستم نامیده می شوند. در این راستا بعضی از ورودیها به علت های متفاوتی نمی توانند این سیکل را کامل نمایند، یعنی یا مردود شده یا ترک تحصیل می کنند. مبحث کارایی درونی به این مسئله می پردازد که اولا اندازه ورودی و خروجی یک سیستم آموزشی چقدراست؟ که جواب آن ازطریق استخراج اطلاعات آماری موجود و محاسبه نسبتهایی زیرا : نرخ ارتقاء، نرخ تکرار پایه، نرخ ترک تحصیل، نسبت اتلاف و نرخ ماندگاری مشخص می گردد (گروه مشاوران یونسکو، 1369 ص 33).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین علاوه براین محاسبات، در این پژوهش با تهیه دوپرسشنامه، ارتباط و تأثیرگذاری عواملی زیرا : کادرآموزشی، نوع رشته، منطقه، جنسیت، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار با کارایی درونی مطالعه شده می باشد. در این فصل مباحث نظری و پیشینه مطالعاتی در ارتباط با موضوع پژوهش ارائه شده می باشد. بر همین اساس، این فصل از سه قسمت تشکیل شده می باشد: قسمت اول به مباحث مرتبط با آموزش و پرورش و شاخه کاردانش، قسمت دوم به موضوع کارایی درونی و شاخصهای آن و قسمت سوم به مروری بر تحقیقات انجام شده پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد