عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

معیارهای مدل EFQM

2-4-6-13-1- رهبری

 • تعریف

رهبران متعالی چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دستیابی به آنها را تسهیل می کنند. آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای دستیابی به موفقیت های پایدار سازمان مورد نیازند را ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند. در دوره های تغییر و تحول سازمان، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند، هرجا که لازم باشد، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آنها هستند(نجمی و حسینی،1387).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • زیر معیارهای رهبری عبارتند از(امیری، سکاکی،1387):
 • رهبران، مأموریت، آرمان، ارزش ها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و تأثیر الگو در فرهنگ تعالی اعمال می کنند.
 • رهبران، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و جاری سازی سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها، مشارکت دارند.
 • رهبران، با مشتریان، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تسریک مساعی می کنند.
 • رهبران، فرهنگ تعالی را در میان کارکنان تقویت می کنند.
 • رهبران ،تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می کنند.

 

 

 

2-4-6-13-2- خط مشی و استراتژی

 • تعریف

سازمان های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذی نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند، به اجرا در می آورند. خط مشی ها، اهداف و فرآیندها به مقصود تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند.

 • زیر معیارهای خط مشی و استراتژی عبارتند از(امیری و سکاکی،1387):
 • خط مشی و استراتژی بر اساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان پایه ریزی می شوند.
 • خط مشی و استراتژی بر اساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت های خلاقانه پایه ریزی می شوند.
 • خط مشی و استراتژی، تدوین شده، مورد بازنگری قرار گرفته و به روز می شوند.
 • خط مشی و استراتژی از طریق چارچوب فرآیندهای کلیدی اشاعه داده شده و به اجرا در می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد