مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

تعریف تربیتی (تحصیلی) هوش

به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی می باشد که مسبب موفقیت تحصیلی می گردد و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد تصریح می کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند.

 ب: تعریف تحلیلی هوش

بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی بهره گیری از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با جایگاه‌های جدید و تازه می باشد. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید وکسلر[1] (1958)، روان شناس آمریکایی، پیشنهاد شده باشد که اظهار می کند: « هوش یعنی تفکر عادلانه، اقدام منطقی و رفتار مؤثر در محیط » (صبحی قراملکی، 1387، 49).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیوید وکسلر، هوش را به عنوان توانایی کلی و جامع تعریف کرده می باشد؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی می باشد که به گونه کامل مستقل از هم نیستند، و نشانه هوشمندی فرد آن می باشد که می‌تواند به صورت منطقی بیندیشد و اعمال برخواسته از هوش او اعمالی هدفدار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می‌دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد (اسماعیلی، گودرزی، 1386، 14).

 

 

 پ: تعریف کاربردی هوش

در تعاریف کاربردی، هوش پدیده ای می باشد که از طریق تست‌های هوش سنجیده می گردد و شاید عملی­ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد. فرانسیس گالتون انگلیسی (پیرو رهیافت روان سنجی) در کتاب خود، « نبوغ ارثی (1869) »، این نظر را مطرح نمود که توانایی­های ذهنی بشر قابل اندازه­گیری می باشد. بر اساس این نظریه، بینه و سیمون آزمونی برای اندازه گیری هوش طراحی کردند (صادقی، 1388)

[1] Wechsler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد