عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

– کارایی از نظر هنری گانت[1]

هنری گانت از دانشمندان معاصر با تیلور می باشد و همکاری نزدیک و مشترکی را نیز با یکدیگر داشته‌اند.

نظریات آنها از جنبه‌های مختلف مشابه یکدیگر می باشد، اما تأکید گانت بر روی مسائلی زیرا عناصر انسانی در سازمان بیشتر بوده می باشد. زیرا او به جنبه روانی کار و کارکنان و همچنین به درجه کارایی انفرادی آنها توجه خاصی معطوف داشته می باشد. وی در مورد شناخت ارزش واقعی عناصر انسانی که در پژوهشهای وی دیده می گردد، به این نتیجه رسیده بود که اثرات انجام کار صحیح در نزد کارکنان حاصل انگیزه‌های خودآگاه درونی آنهاست و معتقد بود که اگر در سازمانها مبادرت به ایجاد کاری جدید گردد، بایستی کارگران را به کار جدید گمارد که در آنها انگیزه به کار جدید به ‌وجود آید تا بتوانند به‌ خاطر دریافت پاداشهای بیشتر تا جایی که امکان دارد کوشش نمایند تا کار را به ‌خوبی انجام داده و در کار خود موفقیت کسب کنند. به ‌گونه کلی شناخت و تشخیص انگیزه‌های کارکنان در نزد هنری گانت بیشتر از جنبه‌های اقتصادی و مادی سرچشمه گرفته‌ بود. اثرات‌ با ارزش‌ هنری‌ گانت در مورد ایجاد زمینه‌ شناخت‌ انگیزه‌های‌ کارگران‌ و روحیه‌ آنان‌ با محیط‌ کار برای‌ اولین‌ بار توسط‌ این‌ دانشمند عرضه‌ گردیده‌ می باشد.
2-12-3- کارایی‌ از نظر‌ هنری‌ دنیسون[2]

هنری‌ دنیسون‌ نیز یکی‌ از دانشمندان‌ معاصر تیلور می باشد. پژوهشهای‌ این‌ دانشمند در درون‌ مکتب‌ مدیریت‌ علمی‌ اتفاق‌ افتاده‌ می باشد‌ و آن‌ را جزء مکتب‌ مدیریت‌ علمی‌ و یا کلاسیک‌ می‌شناسند. اما از چند جهت مهم‌ بر زمینه‌ و مبنای ریشه‌ای‌ مکتب‌ روابط‌ انسانی‌ یا نئوکلاسیک‌ به‌ حساب‌ آورد. زیرا وی‌ اعتقاد داشت‌ تنها تمرکز فکر پژوهشی‌ بر روی‌ جنبه‌های‌ مادی‌ صحیح‌ نیست، بلکه‌ بایستی‌ بر روی‌ حیات‌ و درون‌ کارگران‌ بیشتر تأمل‌ و تعمق‌ نمود، زیرا تنها جنبه‌های‌ اقتصادی، تحریک ‌کننده‌ کارکنان‌ به‌ کار نیست. وی‌ همچنین‌ اعتقاد داشت‌ که‌ رفتار کارکنان‌ تابعی‌ از انگیزه‌های‌ نا محدود آنهاست‌ و رفتار آنها در محیط‌ کار بر روی‌ جنبه‌های‌ فیزیکی‌ و یا مادی‌ محیط‌ اثرگذار نیست.
2-12-4- کارایی‌ از نظر فرانک‌ و لیلیان‌ گیلبرت

فرانک‌ گیلبرت‌ و همسرش‌ دو دانشمند معاصر فردریک‌ تیلور به‌ شمار می‌طریقه.

اگرچه‌ از نقطه ‌نظر دید پژوهشی‌ تشابه‌ خاصی‌ را با پروژه‌های‌ تحقیقی‌ تیلور پیدا کرده‌اند، اما نظریه‌ آنها در مورد عناصر انسانی‌ همان‌ نظریه‌ هنری‌ گانت، در مورد روحیه‌ و انگیزش‌ کارکنان‌ می باشد. بدین‌ جهت‌ این‌ دو دانشمند، جنبه‌های‌ پژوهشی‌ خود را بیشتر صرف‌ خصوصیت‌ روانی‌ کارگران‌ کرده‌اند و معتقد بودند خلاقیت‌ فکری‌ و توان‌ جسمی‌ کارکنان‌ که‌ حاصل‌ روحیه‌ قوی‌ در جهت‌ ازدیاد تولید می باشد، بستگی‌ مستقیم‌ به‌ کاربرد شیوه‌های‌ علمی‌ و ابزار مکانیکی‌ کار دارد. بدین ‌معنی‌ که‌ تولید پدیده‌ای‌ می باشد‌ که‌ از توانایی، فرصت‌ و خصوصیات‌ متناسب‌ محیط‌ فیزیکی‌ محل‌ کار متأثر می گردد و با بررسیهای‌ مداوم‌ در طرز حرکات‌ دست‌ و بدن‌ کارگران‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ این‌ حرکات‌ به‌ مقصود حذف‌ حرکات‌ زائد، جلوگیری‌ از خسته ‌شدن‌ کارگران‌ و افزایش‌ کارایی‌ هر کارگر، رعایت‌ اصل‌ صرفه‌جویی‌ در حرکات‌ را ارائه‌ کند.

[1] – Gant

[2] – Henry Denison

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد