مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

7  هوش سازمانی از دیدگاه‌های مختلف

در مورد هوش سازمانی نظرات متفاوتی هست که مهم ترین آنها در ذیل تبیین داده می شوند:

2-1-7-1  دیدگاه معرفت شناختی

بعضی دانشمندان هوش سازمانی را از دیدگاه معرفت شناختی مطالعه کرده­اند: بر این اساس­، دیدگاه شناختی، دیدگاه رفتاری و دیدگاه عاطفی – اجتماعی سه مقوله هوش سازمانی­اند و هدف کلی، این می باشد که بدانیم­، چگونه آمیزش مکاتب مختلف اندیشه می­تواند درک جامعی از هوش سازمانی در مدیریت و ادبیات توسعه سازمانی ارائه دهد. پس هوش سازمانی فرآیندی اجتماعی می باشد که بر مبنای نظریه­های هوش فردی محض بوده که تا کنون نادیده انگاشته شده‌اند (صالحی کردآبادی، 1389، 4).

      براین اساس فرضیه­های زیادی برای انطباق مفهوم هوش فردی با شرایط سازمان­ها مطرح     شده‌اند. اولین فرضیه بر این منطق استوار گردید که توان تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر آن برای رسیدن به هدف، شباهتی می باشد که بین هوش فردی و سازمانی مطرح می­باشد، پس سازمان می‌تواند برای سازگار کردن بیشتر افراد با محیط از آن بهره گیری کند. از طرفی هوش سازمانی یک فرایند آزمایشی و عملی می باشد که بر موفقیت‌ها ویا شکست‌های سازمان تأکید دارد، یعنی به گونه دقیق بر اساس تجربیاتی می باشد که می‌توانند به احتمال زیاد جهت عملکرد مؤثرتر سازمان به کار گرفته شوند. پس با در نظر داشتن ویژگی­های خاص هوش سازمانی، معلوم گردید هر چند که این عامل با هوش فردی مشابهت‌هایی دارد اما هوش سازمانی یک پیامد اجتماعی و گروهی می باشد، بدین معنی که این هوش حاصل عملکرد گروهی از افراد می باشد که به عنوان یک واحد اقدام می‌کنند و از این نظر تفاوت‌های چشم گیری با هوش فردی دارد (سلاسل، 1388، 27).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1.تعیین ارتباط بین تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین ارتباط بین سرنوشت مشترک کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین ارتباط بین میل به تغییر کارکنان و عملکردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین ارتباط بین روحیه کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین ارتباط بین اتحاد و توافق کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- تعیین ارتباط بین کاربرد دانش کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین ارتباط بین فشار عملکرد کارکنان و عملکرد آنان در بانک ملی ایران.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران با فرمت ورد