مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

نقاط ضعف

 • فرهنگ نتیجه­گرایی را ترویج می دهد.
 • توجهی به فرهنگ سازی ندارد (مجیبی میکلایی، 1385، 28).
 • جامعیت آن در مقایسه با مدل‌هایی که بعداً ظهور کردند، کمتر می باشد.
 • اجرای مدل زمان ‌بر می باشد (رفیع زاده، 1384، 21)

2-4-1-5- معیارهای جایزه مالکوم بالدریج

معیارهای جایزه مالکوم بالدریج که به بهبود و توسعه سازمان منجر می گردد بر اساس 7 معیار زیر می باشد (2005Salvatore , Falletta ,):

 • رهبری(120امتیاز): مطالعه اینکه چگونه مدیران اجرایی، مؤسسات را هدایت می کنند و یا اینکه چگونه سازمانی مسئولیت ها و روش های مناسب خود را به جامعه و شهروندان نشان می دهد.
 • برنامه ریزی استراتژیک(85 امتیاز): مطالعه اینکه چگونه اهداف مدیران و سازمان تنظیم می گردد و یا اینکه چگونه راهنمای فعالیت ها طراحی می گردد.
 • تمرکز بر بازار و مشتری(85 امتیاز): مطالعه اینکه چگونه سازمان به الزامات مشتری و بازار توجه می کند.
 • اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها(90 امتیاز): مطالعه مدیریت، بهره گیری مؤثر، تجزیه و تحلیل یافته ها و اطلاعات به مقصود پشتیبانی از عملکرد سازمانی و سیستم مدیریتی عملکرد سازمان.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تمرکز بر منابع انسانی(85 امتیاز): مطالعه این مطلب که چگونه سازمان کارکنان خود را در توسعه و رشد استعدادها، توانمند می سازد و این که چگونه کارکنان با اهداف سازمان هم راستا می شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد