مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران

طبقه‌بندی سرمایه فکری

طبقه‌بندی سرمایه‌های فکری، مانند تعاریفی که از آن ارائه شده، از تنوع زیادی برخوردار می باشد. یکی از تاثیرگذارترین این طبقه‌بندی‌ها توسط ادوینسون (1997، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) ارائه شده‌می باشد

که سرمایه­های فکری را به سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های ساختاری تقسیم می کند. در طبقه‌بندی‌ دیگری، سه دیدگاه در تقسیم بندی سرمایه فکری مورد توجه قرار گرفته می باشد (جدول شماره 2-4).

 1. منابع انسانی (کارکنان)؛
 2. فرایند و ساختار؛
 3. مشتریان.

مجموعه تمام مواردی که در ذیل عنوان سرمایه‌های فکری ذکر گردیده، به ترتیب زیر می باشد (کافمن و اشنایدر 2004 ،366):

 • منابع انسانی (هویت افراد، شایستگی کارکنان، فعالیت‌های منابع انسانی)؛
 • دارایی سازمانی؛
 • ساختار داخلی؛
 • ارتباطات؛
 • مالکیت ذهنی؛
 • مشتری؛
 • دانش (مدیریت دانش، دانش فنی[1]، دانش مدیریتی)؛
 • سرمایه اجتماعی؛
 • فرایند (فعالیت‌های سازمان)؛
 • یادگیری و نوآوری؛
 • تامین­کننده؛
 • سرمایه‌گذار؛
 • مکان یا جایگاه؛
 • پژوهش و توسعه؛
 • تبلیغات؛
 • فناوری اطلاعات (IT)؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شهرت و اعتبار سازمان؛
 • فرهنگ سازمانی.

دیفن باخ (2006) انواع منابع ناملموس را براساس دارا بودن یا نبودن سه مشخصه اساسی، به شش گروه مجزا تقسیم می کند. این مشخصه‌ها عبارتند از:

 1. این که آیا منبع به یک فرد مرتبط می باشد یا نه؛
 2. این که آیا منبع به دو یا چند نفر مرتبط می باشد یا نه؛
 3. این که آیا منبع قابل انتقال[2] می باشد یا نه.

بر این اساس، شش دسته‌بندی تعریف شده از منابع یا سرمایه‌های ناملموس به ترتیب زیر خواهند بود:

 1. سرمایه‌های انسانی[3]؛
 2. سرمایه‌های اجتماعی[4]؛
 3. سرمایه‌های فرهنگی[5]؛
 4. سرمایه‌های قانونی[6]؛
 5. سرمایه‌های اطلاعاتی[7]؛
 6. سرمایه‌های ساختاری[8] (دیفن باخ، 2006،20).

استوارت (1997، به نقل از وایت، 2007) سرمایه­های سازمان را به سه گروه سرمایه­های مشتری، سرمایه­های انسانی و سرمایه­های ساختاری تقسیم می­کند. استوارت سرمایه­های گروه اول را مربوط به روابط داخلی و خارجی سازمان می­داند. همچنین اظهار می­کند که روابط داخلی بیشتر مربوط به “خلق[9]” ارزش هستند و روابط خارجی بیشتر مربوط به “استخراج[10]” ارزش. برای مثال، روابط خارجی شامل مواردی زیرا مشتریان فعلی، مشتریان بالقوه، تامین­کنندگان وهمکاران تجاری می­باشد.

راستوگی (2003) عقیده دارد یک تقسیم‌بندی دقیق از سرمایه­های فکری ممکن نیست. با این حال سرمایه­های فکری را نتیجه تعامل میان مدیریت دانش، سرمایه‌ اجتماعی و سرمایه انسانی یک سازمان می‌داند. سویبی (1997، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) که یکی از پیشروان این مبحث به شمار می رود، پیشنهاد می کند سرمایه‌های ذهنی به سه گروه شایستگی کارکنان، ساختار داخلی و ساختار خارجی تقسیم گردد. او همچنین عقیده دارد منشا اصلی سرمایه‌های ناملموس سازمان در کارکنان آن قرار دارد. استوارت (1998، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) همین تقسیم‌بندی را با تغییر عبارت ساختار خارجی به “سرمایه مشتری” ارائه می‌دهد. سالیوان (2000، به نقل از کافمن و اشنایدر، 2004) ارتباط میان این سه گونه را به این ترتیب اظهار می کند:

“سازمان سرمایه‌های انسانی را کسب می کند. این سرما‌یه‌ها منجر به ایجاد دانش در سازمان می گردد (دارایی‌های فکری[11]). در نهایت این دارایی‌ها (بعضاً) به مالکیت ذهنی تبدیل می‌گردند.”

بروکینگ (1996، به نقل از وایت، 2007) سرمایه­های ساختاری سازمان را شامل مواردی زیرا فلسفه مدیریتی سازمان، فرهنگ سازمانی، فرآیندهای مدیریتی، سیستم­های فناوری اطلاعات و سیستم­های شبکه و ارتباطات مالی سازمان می­داند. باخ و دیگران (2005، به نقل از وایت، 2007) تعریف زیر را در خصوص سرمایه­های ساختاری ارائه می­دهند:

[1] .Know-How

[2]. Transferable

[3]. Human capital

[4]. Social capital

[5]. Cultural capital

[6]. Statutory capital

[7]. Information capital

[8]. Embedded capital

[9]. Creation

[10] Extraction

[11]. Intellectual Assest

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1. تعیین ارتباط بین ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعیین ارتباط بین ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعیین ارتباط بین ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

4.تعیین ارتباط بین ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  با فرمت ورد