مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

– جایزه ملی کیفیت فرانسه

در سال 1987 انجمن کیفیت فرانسه جایزه کیفیت منطقه ای را برای شرکت های متوسط در نواحی گوناگون کشور فرانسه پایه گذاری نمود. این سازمان در سال 1992 جایزه جدیدی را تحت عنوان جایزه ملی کیفیت فرانسه (PFQ) پایه ریزی نمود (ریاحی، 1385).

2-4-5-1- معیارهای جایزه کیفیت فرانسه

معیارهای جایزه ملی کیفیت فرانسه به 6 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از( ریاحی،1385 ):

 • مدیریت
 • تعهدات
 • اهداف
 • ابزارها
 • منابع
 • نتایج

2-4-5-2- ترتیب اهدای جوایز کیفیت فرانسه

ترتیب اهدای جوایز به صورت زیر می باشد (ریاحی، 1385):

 • جایزه ملی کیفیت
 • رتبه اول
 • رتبه دوم
 • رتبه سوم
 • رتبه مخصوص( واحد تولیدی)

2-4-5-3- دستاوردهای جایزه ملی کیفیت فرانسه

دستاوردهای این جایزه برای یک سازمان به این قرار می باشد( ریاحی، 1385):

 • معرفی دقیق خدمات سازمان در زمینه کیفیت به مشتریان.
 • ایجاد انگیزه در کلیه همکاران سازمان.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ارتقای اعتبار سازمان بواسطه جایزه منطقه ای و جایزه ملی کیفیت.
 • توسعه منابع مشترک دو جانبه بواسطه مشارکت با تأمین کنندگان.
 • کنترل طراحی کلیه فرآیندها، محصولات و خدمات.
 • تشویق و تفویض اختیارات به کارکنان.

این مدل تداخل 6 معیار اصلی برای تشکیل معیارهایی می گردد که می توان آنها را در جهت رسیدن به موفقیت بکار برد.

2-4-5-4- الگو یا چارچوب معیارها

جایزه ملی کیفیت فرانسه معیارهای خود را در چارچوب زیر ارایه داده می باشد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا ارتباط معنی داری بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی EFQM هست؟

البته سؤالات ذیل نیز در دل پژوهش نهفته می باشد.

 • آیا هرگونه همبستگی بین معیارهای توانمندساز و نتایج هست؟
 • در مجموعه معیارهای توانمندساز کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟
 • در مجموعه معیارهای نتایج کدامیک بیشترین اثر را در ایجاد یک ارتباط قابل توجه بین توانمندسازها و نتایج دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM با فرمت ورد