عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی

– تجزیه وتحلیل یک گروه سنی (کوهرت)

تجزیه و تحلیل یک گروه سنی، برای نشان دادن جریان دانش آموزی در طی یک دوره تحصیلی با در نظر داشتن تعداد قبول شدگان، مردودین، ترک تحصیل کنندگان می باشد. (تحلیل یک گروه سنی) نمایانگر حرکت یک گروه از دانش آموزان در مسیر یک دوره تحصیلی از سال نخست تا پایان دوره می باشد.

 

2-17-4- محاسبه نابرابری ها

گسترش کمی و کیفی آموزش در سراسر کشور، به صورت برابر، شامل کلیه دانش آموزان واجب التعلیم نمی گردد که از سه دیدگاه می توان مسئله نا برابری را در نظام آموزشی نظاره و مطالعه نمود :

 • از نقطه نظر دسترسی یا برخور داری از آموزش؛
 • منابعی که به عنوان درونداد در اختیار نظام آموزشی قرار گرفته می باشد؛
 • و عملکرد نظام (مشایخ،1373).

 

2-18- انواع کارایی درنظام آموزشی 

2-18-1- کارایی کمی

کارایی کمی نظام آموزشی با سنجش تعداد دانش آموختگان سطوح مختلف نظام آموزشی در مقایسه با تعداد ثبت نام شدگان اولیه به دست می آید. اندازه کارایی کمی نظام با افزایش رقم افت تحصیلی کاهش می یابد (مشایخ، 1379 ص 151).

 

2-18-2- کارایی ظاهری

عبارت می باشد از نسبت ثبت نام در پایه آخر یک مقطع به تعداد ثبت نام در پایه اول یا پایه ما قبل آخرآن مقطع (مشایخ، 1379 ص 151).

 

2-18-3- کارایی واقعی

عبارت می باشد از شاخصی که تعداد ترک تحصیلان و مردودین را نیز مد نظر دارد (مشایخ، 1379 ص 152).

 

  2-18-4- کارایی کیفی

عبارت می باشد از سنجش سطح اکتسابی دانش آموران در پایان هریک از رشته های تحصیلی. این سنجش شامل: اندازه گیری در حیطه های شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی می باشد (مشایخ، 1379 ص 152).

2-18-5- کارایی درونی[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -Internal Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف کلی پژوهش

این پژوهش به دنبال آن می باشد تا از طریق موارد ذیل، کارایی درونی هنرستانهای کاردانش شهر اهواز را اندازه گیری کند :

 • اندازه گیری میانگین طول دوره تحصیل (مقصود مدت زمانی می باشد که دانش آموز در مدرسه حضور دارد تا دیپلم بگیرد).
 • محاسبه نسبت اتلاف (نسبت درونداد به برونداد واقعی یا نسبت درونداد به برونداد ایده آل می باشد).
 • اندازه گیری ضریب کارایی (بازدهی).
 • محاسبه نسبت هنرجویان به هنرآموزان.
 • محاسبه نسبت هنرجویان به مساحت کارگاههای موجود ومقایسه آن با استانداردهای آموزشی.

و بالاخره ارتباط بین اندازه کارایی درونی هنرستانهای کاردانش با کادر آموزشی، منطقه محل تحصیل، امکانات آموزشی، نوع رشته و جنسیت مورد مطالعه قرارگیرد.

1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • ارائه روشهایی برای ارتقاء کارایی درونی مدارس کاردانش در شهر اهواز.
 • ارائه پیشنهاداتی جهت متناسب شدن امکانات آموزشی با نوع مهارتهای کاردانش.
 • تعیین راهکارهایی برای به وجود آمدن زمینه های اشتغال در بیرون از فضای آموزشی جهت به اشتغال در آوردن نیروهایی که مهارت مورد نیاز بازار را فرا گرفته اند.
 • ارائه راه حلهایی برای افزایش مهارتهای تدریس کادر آموزشی و توجیه سایر مسؤلین مدرسه در خصوص اهداف اصلی شاخه کاردانش.
 • ارائه روشهایی به مقصود افزایش کارایی درونی آموزشهای مهارتی مدارس کاردانش شهر اهواز از نظر ارتباط بین نوع رشته و جنسیت.
 • متناسب سازی شاخصهای معمول در محاسبه کارایی درونی با ویژگیهای آموزشهای کاردانش شهر اهواز.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی  با فرمت ورد